Bomen en Belangen

Auteur: T. Bosma

Er is achterstalligonderhoud en veel gekapte bomen worden niet herplant
waardoor het aantal bomen, ook in ons stadsdeel, afneemt.

-Voor compensatie van de Co2 uitstoot van 1 auto is de aanplant van 7
volwassen bomen noodzakelijk.
-De Co2 emissie van auto's bedraagt minimaal 150g / km,
de doelstelling van Europa is de emissie na 2008/2009 terug te brengen
tot 140g / km.
-Vooral de bomen, maar ook overig groen, dragen bij in een aanzienlijke
reduktie van Co2.
-De kritische fijnstofgrens word waarschijnlijk net niet overschreden bij de
aanleg van de Westrandweg ; bomen dragen bij in het afvangen van stof
en fijnstof met tenminste 1.000 kg per jaar.

Het natuurlijke evenwicht wordt verstoord door het kappen van bomen, zeker in die mate zoals de mens het over de hele wereld doet. Waarschijnlijk kan de mens een totale kaalslag overleven door gebruik te maken van de zuurstof die door algen worden geproduceerd en het voedsel dat zij vormen. Om te zien in wat voor wereld we dan leven zou u de Science Fiction film "SOYLEND GREEN" moeten bekijken. Uiteraard heeft u de film "Ïnconvenient Truth" al gezien.

Elk stadsdeel zal haar eigen steentje bij moeten dragen om het leven van het nageslacht aangenaam te houden. "10% astmatisch door hoge vervuilingsgraad" (in gebieden waar veel bomen staan is dat veel lager)
is niet iets dat wij met zijn allen willen.

Bomen zijn niet bedoeld als decoratie :
Bomen zorgen voor onze zuurstof, verminderen luchtverontreiniging en geluidsoverlast, ze geven beschutting tegen wind en inkijk, Bomen verfraaien de stad, bieden een veilige plaats aan plant en dier, ze verfraaien het landschap en zorgen voor recreatiemogelijkheden, bomen leveren ons hout en zijn een stuk op zich zelf staande ecologie (zelfs als vermold hout) en bomen zijn soms een monument.....denk maar aan de boom van Anne Frank.
Bomen zijn onmisbaar en daardoor onbetaalbaar.

In 2006 is er een symposium in Den Haag geweest over "Recht op Groen"
; "iedereen heeft een onvervreemdbaar recht op duurzaam voortbestaan van de natuur en de biodiversiteit en dus op de ruimte en het milieu die daarvoor op aarde nodig zijn".
(de burger kan hier echter geen rechtstreeks beroep op doen)
Het groen, de natuur en het landschap zijn wezenlijke elementen voor het begrip "leefmileu" in deze contekst.
Er bestaat een monitor Nota Ruimte van het Milieu en Natuurplanbureau en het Ruimtelijke Planbureau samen waarin o.a. duidelijk wordt dat de oppervlakte groen per inwoner in de 5 grote steden afneemt.
"Het recht op groen wordt met de mond beleden, de effectuering van zulk een recht laat op zich wachten".

Ik zou willen afsluiten met dat het allereerst om het bewust zijn gaat dat bomen, planten, groen
meer bijdragen aan de kwaliteit van uw leven en dat van uw kinderen dan u zich wellicht realiseert . Te beginnen met het hebben en houden van uw eigen goed funktionerende longen.
Om deze reden zou elk stadsdeel moeten streven "groen" te zijn en "groen" te blijven. Van een teveel aan groen kan nooit sprake zijn, eerder van te weinig.

Met dank aan:

- Groen-links
- Buro Stadsnatuur
- De bomenstichting
- Symposium Recht op Groen 2006
- De BOMENROUTE (stadsdeelkantoor)

T. Bosma

Terug naar het basisverhaal.

Alle rechten voorbehouden

50 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe